Faydalı bilgiler 

  • Teşvik Yasası

   KKTC’de yatırım yapmak isteyen girişimcilere yerli ya da yabancı yatırımcı olup olmadığına bakılmaksızın, Teşvik Belgesi verilmek suretiyle aşağıdaki yatırım teşvikleri uygulanmaktadır.  Teşvik Belgesi Devlet Planlama Örgütü tarafından verilmektedir.

   Yatırım İndirimi
   Devlet Planlama Örgütü’nün kalkınma planları ve/veya yıllık programlar çerçevesinde belirleyeceği Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Özel Önem Taşıyan Sektörlerde yapılacak yatırımlarda yatırım indirimi oranı mal oluş bedeli üzerinden %200’dür. Diğer sektörler ve yörelerde yapılacak yatırımlarda ise yatırım indirimi oranı mal oluş bedeli üzerinden %100’dür.

   Bakanlar Kurulu Kalkınmada I.Öncelikli Yöreler olarak;

   • Karpaz Yarımadası
   • İskele İlçesi
   • Güzelyurt İlçesi
   • Lefke İlçesi
   • Geçitkale

   Belirlemiştir.

   Bakanlar Kurulu Kalkınmada II.Öncelikli Yöreler olarak;

   • Kalkınmada I.öncelikli Yöre kapsamında belirlenen yerleşim birimleri dışında kalan tüm kırsal kesimler ve;
   • Gazimağusa’nın kapalı Maraş Bölgesi ile Üsler Bölgesi Yolu arasında kalan Maraş Toprağı

   Belirlemiştir.

   Gümrük Vergisi ve Fon Muafiyeti
   Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilecek yatırıma konu makine ve bunlara ait teçhizatlar her türlü gümrük vergisi ve fondan muaftır.

   Makine ve Teçhizat Alımlarında Katma Değer Vergisi Uygulaması
   Teşvik Belgesi kapsamında ithal ve yerli makine ve teçhizatlara %0 Katma Değer Vergisi uygulanır.

   Arsa, Arazi ve Bina Temini
   Teşvik belgeli yatırımlarda, yatırımcıların taşınmaz mal talep etmeleri halinde, bu talepler yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve imkanlar ölçüsünde değerlendirilerek kiralama yöntemiyle bu kişilere öncelikle verilir.

   Fon Kaynaklı Kredi
   Yatırımları ve İhracatı Teşvik Fonu’ndan yatırımcılara uzun vadeli ve düşük faizli yatırım kredisi sağlanır.

   İnşaat Ruhsatı ile ilgili Vergi, Resim, Harç ve her türlü Katkı Payı Muafiyeti
   Teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar, bina inşaat ruhsatı ile ilgili resim, harç ve her türlü katkı payından muaftır.

   Sermaye Artırımları ile ilgili Pul Vergisi İndirimi
   Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için sermaye artırımı esnasında alınacak pul vergisinde Tüzükle belirlenen bir indirim sağlanır.

   İpotek işlemleriyle ilgili Harç İndirimi
   Teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlara yönelik kullanılacak krediler için gerekli ipotek işlemlerinde pul ve kayıt harçlarında Tüzükle belirlenen bir indirim uygulanır.

   İlgili yasa için tıklayınız “Teşvik Yasası”

  • Yenilenebilir Enerji Yasası

   Bu Yasa’nın amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi veya ısıtma amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilir enerji üretiminin desteklenmesi, enerji ithalinin azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanmasını düzenlemektir.

   Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi
   Bakanlar kurulu, Enerji İşleriyle Görevli Bakanlığın önerisi üzerine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması veya üzerinde enerji kaynaklarının elektrik veya ısıya dönüştürülmesine olanak veren tesisler kurulmasını sağlamak veya teşvik etmek amacıyla KKTC’de belirleyeceği herhangi bir bölgeyi YEK (Yenilenebilir Enerji Kaynakları) Alanı olarak ilan eder ve Resmi Gazetede yayımlar.

   YEK alanı olarak ilan edilen bölgelerde Bakanlığın onayı olmadan bu alana imal izni verilmez. YEK Alanı kapsamına giren hali araziler olması halinde bahse konu tesislerinin kurulması için yatırımcılara 53/1989 sayılı “Hali Araziler ( İcarlama ve Yönetim) Yasası” kuralları uyarınca kiralanabilir.

   YEK Alanı kapsamına giren taşınmaz hazine malları olması halinde bahse konu enerji tesislerinin kurulması için yatırımcılara 63/1993 sayılı “Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası” kuralları uyarınca kiralanabilir.

   Üretici Şirketlerin Başvuru ve Değerlendirilmesi
   Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi Enerji İşleriyle Görevli Bakanlığın iznine tabidir. Bu amaçla Bakanlığa yapılacak başvurular, Bakanlığın saptayacağı biçimde ve yazılı olur. Başvurular, yetkili mühendisler tarafından hazırlanan ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından onaylanan taslakdan ve projelerle kullanılması tasarlanan ekipman veya donanım listesi ile ekipmanın veya donanımın nerden ve ne şekilde tedarik edileceğine ilişkin değerlendirme veya raporlarla da desteklenmelidir.

   Başvurular imzalı ve resmi mühürlü alındı belgesi ile Bakanlığa teslim edilir. Başvuruların verilmesi hususunda herhangi bir vergi, harç, pul vergisi veya ücret ödenmez. Her hal ve karda başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde karara bağlanır ve gerekçeli olarak başvuru sahibine veya vekiline yazılı olarak bildirilir.

   Başvuruları onaylanan şirketlere Bakanlığın saptayacağı biçimde İzin Belgesi verilir ve bu izin belgeleri izin tarihinden itibaren 20 yıl süre ile geçerlidir. Enerji üretimi ile ilgili altyapı gereklerini tamamlayan Şirketlere YEK (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üretim) Belgesi verilir. Bu belgenin her yıl yenilenmesi gerekir.

   Teşvikler

    • Projelerin ruhsatlandırılması her türlü vergi, damga pulu, resim ve harçtan muaftır.
    • Yenilenebilir enerji üretim sisteminin veya faaliyete geçirilmesi için kullanılmak amacıyla yurtdışından ithal edilecek araç-gereç, ekipman, malzeme ve ürünlerin KKTC’ye girişi her türlü fon,gümrük, vergi, resim ve harçtan muaftır.
    • Bakanlar Kurulu yukarında belirtilen araç-gereç, ekipman, malzeme ve ürünlerin KKTC’de üretilenlerin kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili Bakanlığın önerisi üzerine gerekli gördüğü önlemleri alır ve uygun göreceği teşvikleri sağlayabilir.
    • Teşviklerden yararlandırılma dönemi olan Yatırım Dönemi, yapılacak tüm hazırlıklar da dahil olmak üzere ilk 5 yıllık süreyi kapsayacaktır. Ancak, yatırım harcını ve aylık üretim kapasitesi dikkate alınarak teşviklerden yararlanma süresi 7 yıla kadar artırılabilir veya 3 yıla kadar azaltılabilir.

   Teşvikler, Enerji İşleriyle Görevli Bakanlık bütçesinde her yıl için oluşturulacak bir kalemden karşılanır. Bu amaç için üç türlü teşvik unsuru uygulanır.

   – Tesis yatırımının kısmen veya tamamen finansmanı.

   – Mahsuplaşma yoluyla alım garantisi.

   – Alım garantisi.

   İlgili yasa için tıklayınız “Yenilenebilir Enerji Yasası”

  • Yüksek Öğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası

   Yasa’nın Amacı ve Kapsamı

   Yükseköğretim Kurumlarının uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğini artırmak ve gerekleri doğrultusunda eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarında bulunmalarına, sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalarının gelişmesine ve toplum yararına diğer kazançların sağlanmasına yardımcı olmaktır.

   Teşvik, Muafiyet ve İstisnalar

   • Teşvik Yasasında öngörülen tüm vergi, (Katma Değer Vergisi hariç) resim ve harç, indirim, muafiyet ve istisnalarından, gümrük vergisi ile resim, harç ve fon indirim ve muafiyetlerinden faydalanır.
   • Kurumlarının ithal edip envanterine kayıt edeceği  amortismana  tabi  demirbaş, makine ve teçhizat, kamyon, otobüs, minibüs ve 1600cc’ye kadar olan salon tipi araçlar, yatırım malları, bilimsel araştırma amaçlı   sarf malzemeleri  ile  kullanılan diğer  ara malzemeler Gelir ve Vergi Dairesinden onay alınması koşulu ile gümrük vergisi, resim,  harç ve fonlardan muaftır. Ancak, motorlu araçların amortisman süreleri dolmadan elden çıkarılmaları halinde bu muafiyet ortadan kalkar ve gümrük mevzuatınca vergiye tabi tutulur.
   • Gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyetten yararlanılabilmesi için vergi mevzuatına uygun hesap sunulması gerekir.
   • Her türlü taşınmaz mal kayıt, devir ve tapu işlemleri sırasında Tapu ve Kadastro Dairesi Yasası ile ödenmesi öngörülen harçların ödenmesinden muaftır.
   • Belediyelere her türlü alt yapı, inşaat, bina ve tesislerle ilgili ödemeleri gereken tüm fon, vergi, resim ve harç ile inşaat ruhsat ve izin vergisinden muaftır.
   • Kurumlarının enerji, su ve atık yönetimi ihtiyaçlarının giderilmesi için  alınacak her türlü ekipman ve makineler ile malzemeler gümrük vergilerinden ve Katma Değer Vergisi dışındaki her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan muaftır.
   • Güneş ve rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji kaynakları kullanılmak suretiyle enerji üretimi ve üretilen enerjinin şebekeye aktarımı ve kullanımı halinde, Yükseköğretim Kurumlarına Devletçe teşvik verilir.
   • Bu kurumlarda çalışan yabancı uyruklu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve bu kişilerin birinci derecedeki yakınları çalışma izinleri, oturma izinleri ve sağlık raporları için Devlete ödemeleri gereken vergi, resim ve harçtan muaftır.
   • Gerçek veya tüzel kişilerin Yükseköğretim Kurumlarına yapacağı her türlü taşınmaz mal veya mali yardım ve bağışlar, Gelir Vergisi Yasası kuralları çerçevesinde indirilir.
   • Kurumların KKTC’de düzenledikleri kağıt, belge, ve sair enstrümanlar Pul Yasası altında alınması gereken vergilerden muaftır.
   • Kurumlarında her seferinde üç günü geçmemek şartıyla ders vermek, araştırma yapmak, seminer, konferans vermek ve panele katılmak amacıyla Türkiye’den veya üçüncü ülkelerden, hava ve deniz yolu ile KKTC’ye gelen öğretim üyeleri, uçak bilet bedelleri veya gemi bilet bedelleri üzerinden alınan her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan muaftır.

   İlgili Yasa için Tıklayınız”Yüksek Öğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası”

  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası

   Yasa’nın Amacı ve Kapsamı
   Bu Yasa’nın amacı, K.K.T.C’de yüksek öğretim kurumları ile girişimciler arasında işbirliği ortamını hazırlayacak, teknolojik bilgi üretmek, üretim yöntemlerinde, üründe yeniliği geliştirmek, ürün kalite ve standartlarını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknoloji kullanmayı özendirmek, teknoloji transferine yardımcı olmak, yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırmak, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, bu alandaki araştırmacılar ve girişimcilere olanak yaratmak ve K.K.T.C ekonomisine uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak teknolojik altyapı sağlamaktır.

   Bakanlar kurulu S-1011-2005 sayı ve 07.09.2005 tarihli kararı ile “Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi” yapılabilirlik Projesi olarak ilân etmiş, ve 08.06.2011 tarihli K (11)461-2011 karar numarası ile bu bölgede yer alan şirketlere teşvik sürelerini 5 yıldan 10 yıla çıkarmıştır.

   Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ise Bakanlar Kurulu’nun 21.12.2005 tarih ve S-1780-2005 sayılı kararına istinaden (Fasıl 113) Şirketler Yasasının 20.maddesi uyarınca tescil edilmiştir.
   Yönetici Şirketin ödenmiş sermayesi asgari ücretin en az 500 katıdır. Kurucu Heyette yer alan yükseköğretim kurumları ve diğer girişimciler, Yönetici Şirketin doğal kurucu ortaklarıdır. Ayrıca Yönetici Şirkete sanayi ve ticaret odaları, yerel yönetimler, bankalar, finansman kurumları, yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, AR-GE ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf ve dernekler ve ilgili kamu kuruluşları kurucu olarak ya da sonradan ortak olarak iştirak edebilirler.

   Teknoloji Geliştirme Bölgesine yerleşim alanı sağlamış olan yükseköğretim kurumu şirket sermayesinin en az %51’ini (Yüzde Elli Birini) sağlar.

   Yönetici Şirket, söz konusu bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsis edilmesi ile bölgede görev alacak Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) personelinin istihdamından sorumludur.

   Teşvikler
   Bahse konu Yasa kapsamında Bölgenin kurulması amacıyla yapılacak yatırımlar için bölgede faaliyette bulunacak üretici şirketlerin yapacakları yatırımlara yürürlükteki Teşvik Yasası kapsamındaki Teşviklere ek olarak aşağıdaki teşvik unsurları da uygulanır:

    • Patent desteği: Bölgede faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere ait üretici şirketlerin alacakları patentlere ilişkin tüm gelirler, 10 yıl süre ile her türlü vergiden muaftır.
    • Yönetici Şirket, bu Yasa’nın uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
    • Bölgede yer alan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yükümlülerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları (bu işletmelerin personel ücretleri hariç) faaliyete geçilmesinde itibaren 10 yıl süre ile Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaftır.
    • Yukarıdaki süreler Bakanlar Kurulu tarafından gerekli görüldüğü taktirde uzatılabilir.

   İlgili yasa için tıklayınız.

  • Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası (6/1989)

İlgili yasa için tıklayınız

Şirket tescili için izlenecek prosedür aşağıdaki gibidir;

 • Şirketler Mukayyitliği tarafından şirket isminin onaylanması
 • Ana Sözleşme ve Tüzüğün hazırlanması
 • Ana Sözleşme ve Tüzüğün hissedarlar tarafından onaylanıp imzalandıktan sonra Şirketler Mukayyitliğine dosyalanması
 • Hissedarlar tarafından ilk Direktörlerin atanması
 • Direktörler tarafından Şirket sekreterinin atanması
 • Şirketin yasal adresinin Şirketler Mukayyitliğine bildirilmesi

KKTC’deki şirket türleri:

 • Şahıs Kuruluşu

  KKTC vatandaşları kendi adına yada Ortaklık ve İş İsimler Kanunu, Bölüm 116 uyarınca
  kaydedilebilir bir işletme adı altında işletme yürütebilir.

  İşletme İsimleri
  KKTC’de yasaya göre bir iş adı kaydı, aşağıdaki hususları içeren imzalı beyanı, Şirketler
  Mukayyitliğinde dosyalanmış olup, iş başlangıç tarihinden bir ay içinde etkili olması
  gerekmektedir;

  • İşletme İsmi
  • İşin genel doğası
  • İşin temel yeri
  • İsim, milliyet ve başvuran kişinin diğer meslekleri
  • İsim ve başvuran işletmenin kayıtlı yada temel ofisi
  • İş başlangıç tarihi
 • Ortaklık

  Ortaklık kâr amacıyla ortak bir ticari faaliyette bulunan iki veya daha fazla kişi arasındaki
  ilişkidir. Aşağıda açıklandığı gibi ortaklık iki tür vardır.

   • Genel Ortaklık

  Genel ortaklıkta her ortak, herhangi bir sınırı olmadan, ayrı ayrı ve müştereken,
  ortaklığın tüm borç ve yükümlülüklerinden diğer ortakları ile birlikte sorumludur. Bir
  ortağın ölümünden sonra bıraktığı gayrimenkul de ortaklığın bulunan borç ve
  yükümlülüklerinden sorumlu, ama kişinin ortaklık dışında bulunan borçlarının önce
  ödenmesine bağlıdır.

  • Sınırlı Ortaklık

  Sınırlı ortaklık, en az bir ortağın, ortaklığın bütün borç ve yükümlülüklerinden
  sorumlu olmasını gerektirirken, bir ya da birden fazla sayıda sınırlı ortakların böyle bir
  ortaklık içine girme zamanında bir miktar değerinde sermaye veya maddi katkıda
  bulunmasını zorunlu kılar. Bu ortaklar şirketin yatırdıkları sermaye değerinden daha
  fazla olan borç ve yükümlülüklerinden sorumlu değildir.

  Kurallar

  Ortaklıkları düzenleyen yasa Ortaklık ve İş Adları Hukuku, Fasıl 116dır.

  Kayıt

  KKTC’de ortaklık kaydı, bir ortaklığın ismini, amacını ve süresini belirten belgelerin Kayıt
  Dairesine teslim edilmesinden sonra tamamlanır. Bu kayıda ilave olarak ortakların ortaklığı
  bağlamak için eldeki yetkileri, adları ve adreslerini içeren bilgileri eklenir.

 • Limited Şirket

  KKTC’de iş yapmak için, aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiş düzenlemelere ve şartlara uyulması gerekmektedir. Yabancı yatırımcılar sadece asgari 50,000 Euro ödenmiş sermayesi olan, limited şirketler veya şubeleri aracılığıyla, KKTC’de iş yapabilirler. Uluslararası şirketler ayrı olarak ele alınmıştır.

  Hisseleriyle mahdut mesuliyetli şirketler, halka açık şirketler ve özel şirketler şeklinde ikiye ayrılır.

  Halka Açık Şirketler
  Halka açık bir şirketin ana özelliklerinden biri halkı prospektüs vasıtası ile hisselerini veya tahvillerini satın almaya davet edebilme gücüne sahip olmasıdır. Halka açık şirketlerin en az yedi üyesi olmalıdır.

  Özel Şirketler
  Şirket Tüzüğü ile:

  • Şirket hisselerini veya tahvillerini almak için halkı iştirake davet etmeyi yasaklayan
  • Üyelerin sayısını elli üye ile sınırlayan
  • Hisselerini devretme hakkını kısıtlayan şirketlerdir.

  Bir özel şirket, belirli koşullara tabi olarak, muaf bir özel şirket olup aşağıdaki avantajlardan yararlanabilir:

  • Hesaplarının bir suretini yıllık rapora eklemez
  • Direktörlere kredi verebilir

  Muaf sayılabilmek için özel bir şirket tarafından yerine getirilmesi gereken koşullar şunlardır:

  • Hiçbir tüzel kişi hisse senetleri veya tahvillerin sahibi olamaz.
  • Hisse senedi veya tahvillerin herhangi birinde, sahibinden başka hiçbir kimsenin ilişkisi olamaz.
  • Tahvil sahipleri elli kişiyi geçmez
  • Tüzel kişiler şirket direktörü olamaz.

  Kurallar
  Şirketler, Şirketler Yasası Fasıl 113’e tabidirler. Şirket kuruluşunda Şirketin Ana Sözleşme ve Tüzük hazırlaması gerekmektedir.

  Ana Sözleşme
  Her şirket ana sözleşmesinde aşağıdakiler belirtilmelidir:

  • her şirketin adı, adın son kelimesi “limited” olmalıdır.
  • şirketin amaçları

  Şirketin ana sözleşmesi şirket ister paylarla, ister güvence ile sınırlı olsun, üyelerinin sorumluluğunun sınırlı olduğunu belirtmelidir. Ana sözleşmeyi imzalayan her kurucu üye 1 paydan az pay alamaz.

  Tüzük
  Şirket tüzüğü şirketin dahili idaresi ile üyeler arasındaki haklarını içeren hükümler içerir. Şirketler, Şirketler Yasası Fasıl 113’ün Birinci Cedvelin A tablosunda gösterilen örnek Tüzüğün tümü veya herhangi bir maddesini Şirket Tüzüklerine alabilirler. Tüzükte

  • Genel kurul işlemleri
  • Üyelerin oyları
  • Payların devri
  • Direktörlerin atanmaları ve yetkileri
  • Temettü
  • Hesaplar ve Denetim

  konularını içeren maddeler yer alır.

  Şirket İsmi
  Hiçbir şirket, Şirketler Mukayyidinin kanısınca istenmeyen bir isim altında tescil edilemez.

  Sermaye
  Asgari bir sermaye mecburiyeti vardır. Sermaye Türk Lirası olarak ifade edilir ancak yabancı para olarak da ödenir. Sermaye basit bir ekseriyetle alınan hissedarlar toplantısı kararı ile artırılır.

  Direktörler
  Halka açık şirketlerin en az iki direktörü, özel şirketlerin ise en az bir direktörü (bu direktör ayni zamanda şirket sekreteri olamaz) olur.

  Tescil
  Şirketler Mukayyidliğine aşağıdaki evrakların verilmesi ile şirket tescili yapılır.

  • Şirketler Yasası Fasıl 113’ün icaplarına uyulduğuna dair beyan
  • Ana Sözleşme ve Tüzük
  • Direktör ve sekreterin isim, adres ve tarifleri
  • Kayıtlı adres
 • Şube

  KKTC’de iki çeşit şube vardır:

  • Yerel bir şirket şubesi
  • Yabancı bir şirket şubesi

  Kurallar
  Yerel bir şirket, herhangi bir ek formalite olmaksızın şube kurup çalıştırabilir. Yabancı şirketlerin şubeleri, Şirketler Yasası, Bölüm 113’e tabidir.

  Tescil
  Yabancı Şirketler, Ekonomi Bakanlığı’nın onayı ve öngöreceği sermaye miktarını KKTC’ye nakit veya ayni olarak getirerek ve Bakanlar Kurulundan izin alınması koşuluyle, KKTC’de bir işyeri (veya şube) açmak için Yabancı (veya Denizaşırı) Şirket statüsünde tescil ettirilebilirler.

 • Serbest Liman Ve Bölge Şirketi

  Kurallar
  Serbest Bölge şirketleri 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası kurallarına tabi olup kayıt ve denetim işlemleri Fasıl 113 Şirketler Yasasına göre yapılır.

  Vergi Muafiyeti
  İşletmelerin faaliyet ve işlemlerinden doğan kazançları, gelir vergisi ile kurumlar vergisinden muaftır. ANCAK Bölgede imal edilip KKTC’ye ihraç edilen mallar dışında kalan mal veya hizmetlerin KKTC’ye ihracından sağlanan kazançlar bu muafiyet kapsamı dışındadır.

  Sermaye
  Yabancı uyruklu hissedar olması halinde şirketin en az 50,000 Euro sermayesi olmalıdır.
  Hesaplar Denetim 
  Yıllık mali tablolar Devletin her türlü denetimine açık olup her yıl Gelir ve VergiDairesi’ne bağımsız denetim raporu ile sunulur.

  Faaliyet ve İşlemler
  Serbest Bölgede ihraç ve ithal amacıyle aşağıda belirtilen faaliyet ve işlemler yapılabilir:

  • Devlet sınırları içinden veya dışından eşya getirilmesi, getirilen eşyanın depolanması, aynen veya işlem görerek kısmen veya tamamen ihraç edilmesi bu eşyanın Serbest Bölgede yapılacak her türlü imalat inşaat ve onarımda kullanılması.
  • Bölgeye getirilen eşyanın üzerinde onarım, montaj ve demontaj işlerinin yapılması.
  • Her türlü sanayi faaliyetinde, imalatta ve üretimde bulunulması.
  • Her türlü ticari gözetme (survey) hizmetleri.
  • Bankacılık ve sigortacılık hizmetleri
  • Her türlü deniz taşıt araçlarının yapımı, onarımı, montaj ve demontajı.
  • Serbest bölge ve liman işletmeciliği yapmak.
  • Bakanlar Kurulunca uygun görülecek diğer iş ve hizmetler.
 • Uluslararası İşletme Şirketleri

  Kurallar

  Uluslararası İşletme Şirketleri 38/2005 sayılı Ululararası İşletme Şirketleri kurallarına tabi olup kayıt işlemleri Fasıl 113 Şirket Yasasına göre yapılır.

  Vergi Muafiyeti

  • Uluslararası İşletme Şirketleri, Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası kurallarına göre saptanacak matrah üzerinden, Kurumlar Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasasında belirtilen vergi oranlarına bakılmaksızın %1 (yüzde bir) oranında vergiye bağlı tutulur.  Bu vergi her hesap dönemini izleyen en geç 5(beş) ay içerisinde Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenir. Uluslararası İşletme Şirketlerinin yurt dışına yönelik işlemlerinden başka yasalarda aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hiçbir vergi, resim ve harç alınmaz.
  • Uluslararası İşletme Şirketleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren bankalarda mevduat hesabı dahil her türlü hesap açabilirler.  Uluslararası İşletme Şirketlerinin, bu gibi hesaplarına uygun şartlarda havale edilen ve/veya bu hesaplara yapılan yatırımlar sonucu oluşan meblağlardan sağlayacakları faiz gelirlerinden alınacak gelir vergisi stopajı Uluslararası İşletme Şirketlerinin tabi olduğu vergi oranını  %1 (bir)’ini aşamaz.  Bu şekilde kesilen vergi stopajı Uluslararası İşletme Şirketlerinin faiz gelirlerinin kesin vergisini teşkil eder, zarar olması halinde veya başka herhangi bir şekilde bahse konu verginin mahsubu ve/veya iadesi yapılmaz.
  • Uluslararası İşletme Şirketlerinin, temettü dağıtımından vergi alınmaz.
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere Uluslararası İşletme Şirketleri tarafından ödenen faiz, telif hakları ile diğer her türlü ücret ve hizmet bedelleri üzerinden vergi stopajı, KDV ve/veya herhangi bir vergi alınmaz.
  • Uluslararası İşletme Şirketleri, taşınmaz mal vergisine; Uluslararası İşletme Şirketleri hissedarları ve/veya emanetçileri de hisse devirlerinde, veraset, gelir ve/veya kurumlar vergisine tabi değildirler.
  • Uluslararası İşletme Şirketlerinin yurt dışında menkul alım satımı ile ilgili faaliyetlerinden elde edecekleri gelirlerden hiçbir vergi alınmaz.

  Gümrük Vergisi Muafiyeti
  Uluslararası İşletme Şirketleri, aşağıda belirtilen ürünlere, Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumuna katılma payı hariç, herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın gümrük vergisi ödemezler.

  • Motorlu araçlar (otobüs, motor,minibüs ve karavanlar dahil değildir)
  • Ofis araçları (Klima ve tüketim malzemeleri dahil değildir)
  • Ev eşyaları (Mobilya ve klimalar dahil değildir)
  • Marinalarda bulunan yat ve benzeri deniz taşıtları.

  Sermaye
  Ödenmiş sermaye 20,000 € (yirmi bin Euro)’nun altında olamaz.

  Hesaplar Denetim
  Tüm defter ve sair kayıtlar Şirketler Yasası ve Vergi Usul Yasası Kurallarına uygun olarak tutulur ve muhafaza edilir.

  Uluslararası İşletme Şirketleri hesaplarını, her hesap dönemini izleyen en geç dört ay içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı ve denetleme yetkisi olan mali müşavirlik büroları tarafından denetlenmiş olarak Bakanlığa ve Gelir ve Vergi Dairesine Türkçe olarak sunmak zorundadırlar.

  Bakanlık, Uluslararası İşletme Şirketleri üzerinde yürürlükte bulunan yasalar çerçevesinde her türlü denetim yetkisine haizdir.

  Faaliyet ve İşlemler

  • Uluslararası İşletme Şirketleri, ana sözleşmelerinde öngörülen her türlü faaliyetlerini tamamen yurt dışına (Off-Shore) yönelik olarak yürütürler ve gelirlerini yurt dışından sağlarlar.
  • Uluslararası İşletme Şirketleri, şans oyunu ve müşterek bahis, oynatamaz. Müşterek bahis, Beden Eğitimi ve Spor Yasası kapsamındaki anlamı taşır.

  Ancak

  • Uluslararası İşletme Şirketleri yatırım projelerinin finansman ihtiyacı için Devletten veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren yerel veya yabancı bir bankadan ve/veya yatırım şirketlerinden veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından kredi talep edemezler. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yürürlükte olan Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası uyarınca kurulmuş olan Uluslararası Bankacılık Birimleri bu maddenin dışındadır.
  • Uluslararası İşletme Şirketleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahilinde hiçbir banka, kredi şirketi ve gerçek veya tüzel kişiden finansal kaynak sağlayamazlar.
 • Raporlama Gereksinimleri

  1. Yıllık Beyan

  Sermayeye sahip her şirket, yılda en az bir kez, Şirketler Mukayyitliğine yöneticilerini,
  hissedarlarını, kayıtlı ofis, sermaye, vb. gibi bir bilgileri içeren beyanı sunması gerekir.

  2. Hesapların Hazırlanması ve Denetim

  Yıllık hesapların şekli ve içeriği

  Şirketler Yasası,bir şirketin bilançosunun ve kar ve zarar tablosunun,
  her mali yılın sonunda, şirketin işlerini doğru ve adil bir şekilde göstermesini gerektirir.

  Bir şirketin bilanço ve kâr ve zarar hesabı şekli ve içeriği, geçerli olacak şekilde, aynı
  kanunun Sekizinci Çizelgesine uymak zorundadır.

  Mali kayıtlar

  Her şirket, alınan ve harcanan bütün paralar ile ilgili bütün makbuz ve harcamaları, tüm satış
  ve satın alma, varlık ve yükümlülüklerini belirten düzgün muhasebe kayıtlarını tutması
  gerekir. Kayıtlar öyle bir şekilde tutulmalıdır ki, şirketin işlerini doğru ve adil bir şekilde
  göstersin ve işlemlerini açıklasın.

  Denetçilerin Nitelikleri

  Her şirket kanun gereği firma tarafından hazırlanan yıllık hesaplar hakkında görüş bildirmek
  için yetkili denetçi ataması gerekir.

  Şirketler Yasası gereğince, bir kişi bir şirkete denetçi olarak atanma hakkı elde edebilmesi için
  ya muhasebecilerin tanınan bir organının üyesi ya da hükümet tarafından benzer niteliklere
  sahip olarak ya da yeterli bilgi ve deneyim elde etmiş olarak yetkilendirilmiş olması gerekir.

  Denetçilerin Bağımsızlığı

  Denetçilerin bağımsızlığını korumak için bir şirketin atanan denetçilerinin aşağıdaki
  kişilerden olmasını yasaklar; şirketin bir görevlisi ya da hizmetçisi, veya şirket ya da
  kurumun görevli ya da hizmetçisinin ortağı.

  Bankalar

  Bankalar, Bankacılık Kanunu tarafından yönetilir ve Şirketler Hukuku, Bölüm 113’e, ek
  olarak farklı raporlama ve denetim gereksinimleri var.