[accordion]

[acc_item title=”Teşvik Yasası”]

KKTC’de yatırım yapmak isteyen girişimcilere yerli ya da yabancı yatırımcı olup olmadığına bakılmaksızın, Teşvik Belgesi verilmek suretiyle aşağıdaki yatırım teşvikleri uygulanmaktadır.  Teşvik Belgesi Devlet Planlama Örgütü tarafından verilmektedir.

Yatırım İndirimi
Devlet Planlama Örgütü’nün kalkınma planları ve/veya yıllık programlar çerçevesinde belirleyeceği Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Özel Önem Taşıyan Sektörlerde yapılacak yatırımlarda yatırım indirimi oranı mal oluş bedeli üzerinden %200’dür. Diğer sektörler ve yörelerde yapılacak yatırımlarda ise yatırım indirimi oranı mal oluş bedeli üzerinden %100’dür.

Bakanlar Kurulu Kalkınmada I.Öncelikli Yöreler olarak;

 • Karpaz Yarımadası
 • İskele İlçesi
 • Güzelyurt İlçesi
 • Lefke İlçesi
 • Geçitkale

Belirlemiştir.

Bakanlar Kurulu Kalkınmada II.Öncelikli Yöreler olarak;

 • Kalkınmada I.öncelikli Yöre kapsamında belirlenen yerleşim birimleri dışında kalan tüm kırsal kesimler ve;
 • Gazimağusa’nın kapalı Maraş Bölgesi ile Üsler Bölgesi Yolu arasında kalan Maraş Toprağı

Belirlemiştir.

Gümrük Vergisi ve Fon Muafiyeti
Teşvik Belgesi kapsamında ithal edilecek yatırıma konu makine ve bunlara ait teçhizatlar her türlü gümrük vergisi ve fondan muaftır.

Makine ve Teçhizat Alımlarında Katma Değer Vergisi Uygulaması
Teşvik Belgesi kapsamında ithal ve yerli makine ve teçhizatlara %0 Katma Değer Vergisi uygulanır.

Arsa, Arazi ve Bina Temini
Teşvik belgeli yatırımlarda, yatırımcıların taşınmaz mal talep etmeleri halinde, bu talepler yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve imkanlar ölçüsünde değerlendirilerek kiralama yöntemiyle bu kişilere öncelikle verilir.

Fon Kaynaklı Kredi
Yatırımları ve İhracatı Teşvik Fonu’ndan yatırımcılara uzun vadeli ve düşük faizli yatırım kredisi sağlanır.

İnşaat Ruhsatı ile ilgili Vergi, Resim, Harç ve her türlü Katkı Payı Muafiyeti
Teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar, bina inşaat ruhsatı ile ilgili resim, harç ve her türlü katkı payından muaftır.

Sermaye Artırımları ile ilgili Pul Vergisi İndirimi
Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlar için sermaye artırımı esnasında alınacak pul vergisinde Tüzükle belirlenen bir indirim sağlanır.

İpotek işlemleriyle ilgili Harç İndirimi
Teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlara yönelik kullanılacak krediler için gerekli ipotek işlemlerinde pul ve kayıt harçlarında Tüzükle belirlenen bir indirim uygulanır.

İlgili yasa için tıklayınız “Teşvik Yasası”

[/acc_item]

[acc_item title=”Yenilenebilir Enerji Yasası”]

Bu Yasa’nın amacı, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimi veya ısıtma amaçlı kullanımının yaygınlaştırılması, bu kaynakların güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, çevrenin korunması ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan imalat sektörünün geliştirilmesi, sürdürülebilir enerji üretiminin desteklenmesi, enerji ithalinin azaltılması ve arz güvenliğinin sağlanmasını düzenlemektir.

Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi
Bakanlar kurulu, Enerji İşleriyle Görevli Bakanlığın önerisi üzerine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması veya üzerinde enerji kaynaklarının elektrik veya ısıya dönüştürülmesine olanak veren tesisler kurulmasını sağlamak veya teşvik etmek amacıyla KKTC’de belirleyeceği herhangi bir bölgeyi YEK (Yenilenebilir Enerji Kaynakları) Alanı olarak ilan eder ve Resmi Gazetede yayımlar.

YEK alanı olarak ilan edilen bölgelerde Bakanlığın onayı olmadan bu alana imal izni verilmez. YEK Alanı kapsamına giren hali araziler olması halinde bahse konu tesislerinin kurulması için yatırımcılara 53/1989 sayılı “Hali Araziler ( İcarlama ve Yönetim) Yasası” kuralları uyarınca kiralanabilir.

YEK Alanı kapsamına giren taşınmaz hazine malları olması halinde bahse konu enerji tesislerinin kurulması için yatırımcılara 63/1993 sayılı “Taşınmaz Hazine Malları (Kiralama ve Değerlendirme) Yasası” kuralları uyarınca kiralanabilir.

Üretici Şirketlerin Başvuru ve Değerlendirilmesi
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi Enerji İşleriyle Görevli Bakanlığın iznine tabidir. Bu amaçla Bakanlığa yapılacak başvurular, Bakanlığın saptayacağı biçimde ve yazılı olur. Başvurular, yetkili mühendisler tarafından hazırlanan ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından onaylanan taslakdan ve projelerle kullanılması tasarlanan ekipman veya donanım listesi ile ekipmanın veya donanımın nerden ve ne şekilde tedarik edileceğine ilişkin değerlendirme veya raporlarla da desteklenmelidir.

Başvurular imzalı ve resmi mühürlü alındı belgesi ile Bakanlığa teslim edilir. Başvuruların verilmesi hususunda herhangi bir vergi, harç, pul vergisi veya ücret ödenmez. Her hal ve karda başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde karara bağlanır ve gerekçeli olarak başvuru sahibine veya vekiline yazılı olarak bildirilir.

Başvuruları onaylanan şirketlere Bakanlığın saptayacağı biçimde İzin Belgesi verilir ve bu izin belgeleri izin tarihinden itibaren 20 yıl süre ile geçerlidir. Enerji üretimi ile ilgili altyapı gereklerini tamamlayan Şirketlere YEK (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Üretim) Belgesi verilir. Bu belgenin her yıl yenilenmesi gerekir.

Teşvikler

  • Projelerin ruhsatlandırılması her türlü vergi, damga pulu, resim ve harçtan muaftır.
  • Yenilenebilir enerji üretim sisteminin veya faaliyete geçirilmesi için kullanılmak amacıyla yurtdışından ithal edilecek araç-gereç, ekipman, malzeme ve ürünlerin KKTC’ye girişi her türlü fon,gümrük, vergi, resim ve harçtan muaftır.
  • Bakanlar Kurulu yukarında belirtilen araç-gereç, ekipman, malzeme ve ürünlerin KKTC’de üretilenlerin kullanılmasını sağlamak amacıyla ilgili Bakanlığın önerisi üzerine gerekli gördüğü önlemleri alır ve uygun göreceği teşvikleri sağlayabilir.
  • Teşviklerden yararlandırılma dönemi olan Yatırım Dönemi, yapılacak tüm hazırlıklar da dahil olmak üzere ilk 5 yıllık süreyi kapsayacaktır. Ancak, yatırım harcını ve aylık üretim kapasitesi dikkate alınarak teşviklerden yararlanma süresi 7 yıla kadar artırılabilir veya 3 yıla kadar azaltılabilir.

Teşvikler, Enerji İşleriyle Görevli Bakanlık bütçesinde her yıl için oluşturulacak bir kalemden karşılanır. Bu amaç için üç türlü teşvik unsuru uygulanır.

– Tesis yatırımının kısmen veya tamamen finansmanı.

– Mahsuplaşma yoluyla alım garantisi.

– Alım garantisi.

İlgili yasa için tıklayınız “Yenilenebilir Enerji Yasası”

[/acc_item]
[acc_item title=”Yüksek Öğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası”]

Yasa’nın Amacı ve Kapsamı

Yükseköğretim Kurumlarının uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğini artırmak ve gerekleri doğrultusunda eğitim, öğretim ve araştırma çalışmalarında bulunmalarına, sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalarının gelişmesine ve toplum yararına diğer kazançların sağlanmasına yardımcı olmaktır.

Teşvik, Muafiyet ve İstisnalar

 • Teşvik Yasasında öngörülen tüm vergi, (Katma Değer Vergisi hariç) resim ve harç, indirim, muafiyet ve istisnalarından, gümrük vergisi ile resim, harç ve fon indirim ve muafiyetlerinden faydalanır.
 • Kurumlarının ithal edip envanterine kayıt edeceği  amortismana  tabi  demirbaş, makine ve teçhizat, kamyon, otobüs, minibüs ve 1600cc’ye kadar olan salon tipi araçlar, yatırım malları, bilimsel araştırma amaçlı   sarf malzemeleri  ile  kullanılan diğer  ara malzemeler Gelir ve Vergi Dairesinden onay alınması koşulu ile gümrük vergisi, resim,  harç ve fonlardan muaftır. Ancak, motorlu araçların amortisman süreleri dolmadan elden çıkarılmaları halinde bu muafiyet ortadan kalkar ve gümrük mevzuatınca vergiye tabi tutulur.
 • Gelir ve kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyetten yararlanılabilmesi için vergi mevzuatına uygun hesap sunulması gerekir.
 • Her türlü taşınmaz mal kayıt, devir ve tapu işlemleri sırasında Tapu ve Kadastro Dairesi Yasası ile ödenmesi öngörülen harçların ödenmesinden muaftır.
 • Belediyelere her türlü alt yapı, inşaat, bina ve tesislerle ilgili ödemeleri gereken tüm fon, vergi, resim ve harç ile inşaat ruhsat ve izin vergisinden muaftır.
 • Kurumlarının enerji, su ve atık yönetimi ihtiyaçlarının giderilmesi için  alınacak her türlü ekipman ve makineler ile malzemeler gümrük vergilerinden ve Katma Değer Vergisi dışındaki her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan muaftır.
 • Güneş ve rüzgar enerjisi gibi alternatif enerji kaynakları kullanılmak suretiyle enerji üretimi ve üretilen enerjinin şebekeye aktarımı ve kullanımı halinde, Yükseköğretim Kurumlarına Devletçe teşvik verilir.
 • Bu kurumlarda çalışan yabancı uyruklu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve bu kişilerin birinci derecedeki yakınları çalışma izinleri, oturma izinleri ve sağlık raporları için Devlete ödemeleri gereken vergi, resim ve harçtan muaftır.
 • Gerçek veya tüzel kişilerin Yükseköğretim Kurumlarına yapacağı her türlü taşınmaz mal veya mali yardım ve bağışlar, Gelir Vergisi Yasası kuralları çerçevesinde indirilir.
 • Kurumların KKTC’de düzenledikleri kağıt, belge, ve sair enstrümanlar Pul Yasası altında alınması gereken vergilerden muaftır.
 • Kurumlarında her seferinde üç günü geçmemek şartıyla ders vermek, araştırma yapmak, seminer, konferans vermek ve panele katılmak amacıyla Türkiye’den veya üçüncü ülkelerden, hava ve deniz yolu ile KKTC’ye gelen öğretim üyeleri, uçak bilet bedelleri veya gemi bilet bedelleri üzerinden alınan her türlü vergi, resim, harç ve fonlardan muaftır.

 

İlgili Yasa için Tıklayınız”Yüksek Öğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası”
[/acc_item]
[acc_item title=”Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası”]

Yasa’nın Amacı ve Kapsamı
Bu Yasa’nın amacı, K.K.T.C’de yüksek öğretim kurumları ile girişimciler arasında işbirliği ortamını hazırlayacak, teknolojik bilgi üretmek, üretim yöntemlerinde, üründe yeniliği geliştirmek, ürün kalite ve standartlarını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknoloji kullanmayı özendirmek, teknoloji transferine yardımcı olmak, yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırmak, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, bu alandaki araştırmacılar ve girişimcilere olanak yaratmak ve K.K.T.C ekonomisine uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak teknolojik altyapı sağlamaktır.

Bakanlar kurulu S-1011-2005 sayı ve 07.09.2005 tarihli kararı ile “Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi” yapılabilirlik Projesi olarak ilân etmiş, ve 08.06.2011 tarihli K (11)461-2011 karar numarası ile bu bölgede yer alan şirketlere teşvik sürelerini 5 yıldan 10 yıla çıkarmıştır.

Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi ise Bakanlar Kurulu’nun 21.12.2005 tarih ve S-1780-2005 sayılı kararına istinaden (Fasıl 113) Şirketler Yasasının 20.maddesi uyarınca tescil edilmiştir.
Yönetici Şirketin ödenmiş sermayesi asgari ücretin en az 500 katıdır. Kurucu Heyette yer alan yükseköğretim kurumları ve diğer girişimciler, Yönetici Şirketin doğal kurucu ortaklarıdır. Ayrıca Yönetici Şirkete sanayi ve ticaret odaları, yerel yönetimler, bankalar, finansman kurumları, yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, AR-GE ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf ve dernekler ve ilgili kamu kuruluşları kurucu olarak ya da sonradan ortak olarak iştirak edebilirler.

Teknoloji Geliştirme Bölgesine yerleşim alanı sağlamış olan yükseköğretim kurumu şirket sermayesinin en az %51’ini (Yüzde Elli Birini) sağlar.

Yönetici Şirket, söz konusu bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsis edilmesi ile bölgede görev alacak Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) personelinin istihdamından sorumludur.

Teşvikler
Bahse konu Yasa kapsamında Bölgenin kurulması amacıyla yapılacak yatırımlar için bölgede faaliyette bulunacak üretici şirketlerin yapacakları yatırımlara yürürlükteki Teşvik Yasası kapsamındaki Teşviklere ek olarak aşağıdaki teşvik unsurları da uygulanır:

  • Patent desteği: Bölgede faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere ait üretici şirketlerin alacakları patentlere ilişkin tüm gelirler, 10 yıl süre ile her türlü vergiden muaftır.
  • Yönetici Şirket, bu Yasa’nın uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
  • Bölgede yer alan Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi yükümlülerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE’ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları (bu işletmelerin personel ücretleri hariç) faaliyete geçilmesinde itibaren 10 yıl süre ile Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaftır.
  • Yukarıdaki süreler Bakanlar Kurulu tarafından gerekli görüldüğü taktirde uzatılabilir.

İlgili yasa için tıklayınız.
[/acc_item]
[acc_item title=”Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası (6/1989)”]

[/acc_item]
İlgili yasa için tıklayınız

[/accordion]