a. 2023 Gelir Vergisi Yıllık Dilimleri ve Oranlar
Oran % Matrah Dilimleri (TL) Toplam Matrah (TL) Dilimin Vergisi (TL) Toplam Vergi (TL)
10 15.000 15.000 1.500 1.500
20 15.000 30.000 3.000 4.500
25 27.000 57.000 6.750 11.250
30 33.000 90.000 9.900 21.150
37 90.000 ve yukarısı
b. Vergi Stopajları Stopaj Oranı % (Diğer/TC)
Maaşlardan P.A.Y.E. Matraha Göre
Yabancıların serbest meslek kazançlarından 20/5
Patent hakları için yabancılara ödenen 10
Yabancı sanatkârlara ödemelerden 10
Hava parası için ödemelerden 20
Tarım ürünleri için üreticiye yapılan ödemelerden
– Kuru tarımda 1
– Hayvancılıkta 2
– Sulu tarımda 3
Taşınmaz mal alım ve satımı yapanlardan satış bedeli veyarayiç hangisi yüksek iseüzerinden saptanan safi kazancın 20
Tüzel kişilerin banka faizi gelirlerinden 12
Gerçek kişilerin banka faizi gelirlerinden 10
Temettülerden 15
Dağıtılmayan kurum kazancından, yabancı kurumlar dahil 15
Kira gelirlerinden 10
Yerel Banka ve Kooperatifler dışındaki kaynaklardan alınan borçlar için ödenen faizden 20/10

Not: Stopajlar kişiler bakımından gelir vergisine, kurumlar bakımından kurumlar vergisine mahsup edilir. Gerçek kişilerin ve başka geliri olmayan şirketlerin kira gelirinden ödenen stopaj, gerçek kişilerin mevduat faizi stopajı ile halka açık şirketlerden elde edilen temettü gelirlerinden ödenen stopaj, bu gelirlerin kesin vergisini teşkil eder. KKTC sınırları içinde yerleşmemiş olanlara yapılan kesinti kesin vergi yükümlülüklerini teşkil edip mahsup yapılmaz. Taşınmaz mal satımı ve kira gelirindeki stopaj geliri elde eden diğerlerinde ise stopajı, ödemeyi yapan kesip Vergi Dairesi’ne yatırır.

c. Gelir Vergisi Yıllık Muafiyetleri
Oran 2022 (TL) 2023 (TL)
Kişisel indirim 75,600 150,000
Eş İndirimi (Erkek) %8 6,048 12,000
Çocuk İndirimi; vergilendirme dönemi başında;
– 16 yaşından küçük olup okula gitmeyen çocuk için %6 4,536 9,000
– İlkokula giden çocuk için %6 4,536 9,000
– Evlenmeyip geliri olmayan kız çocuk için %6 4,536 9,000
– Mecburi askerliğini yapan çocuk için (Yedek subay hariç) %8 6,048 12,000
– Sürekli sakat ve yetersiz olan çocuk için %8 6,048 12,000
– 20 yaşına kadar orta öğrenim gören çocuk için %8 6,048 12,000
– 18 yaşından küçük olup KKTC haricinde orta öğrenim gören çocuk için %8 6,048 12,000
– 18 yaşından küçük, 27 yaşından büyük olup yüksek eğitim gören çocuklar için %11 8,316 16,500
65 yaşına ulaşıp sakat olmayanlar için %5 3,780 7,500
Mahkeme kararı ile eşe ödenen nafaka %4 3,024 6,000
Çalışma gücünün %50’sini kaybedenlere %15 11,340 22,500
Çalışma gücünün %100’ünü kaybedenlere %30 22,680 45,000
Kazanılan net gelir üzerinden özel indirim oranı: %10
Üç ve daha fazla çocuk sahibi olan yükümlüler için ödenecek vergimiktarından yapılacak indirim oranı
– Üçüncü çocuk için %15 %15
– Sonraki her çocuk için (ilave olarak) %5 %5
İlgili yılda ödenen
– Belediye Meslek Vergisi İlgili yılda ödenen miktar kadar
– Hayat Sigortası Primleri Prim miktarı her ay kesilen sosyal güvence katkı paylarından fazla olamaz
* İndirilebilecek Sosyal Güvence katkı payları Brüt maaşın %13’ü ile sınırlıdır

Not: Eşlerin ayrı ayrı gelirleri olması halinde çocuk indirimleri eşler arasında eşit bölüştürülerek hesaplanır.

d. Taşınmaz Mal Satış Kârı

 • Taşınmaz mal alım ve satımı veya parselasyonu veya inşası ve satışı ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin safi kazancı rayiç veya satış bedeline hangisi yüksek ise uygulanacak %20 ortalama safi kar oranı esası üzerinden hesaplanır. Sair gelirler bu matraha ilave edilir. Rayiç veya satış bedeli hangisi yüksek ise, üzerinden %20 kar oranı ile hesaplanan safi karın %20’si vergi stopajı olarak ödenip ilgili yılın kesin vergisine mahsup edilir. Şirketler ve bir takvim yılında üç defadan fazla taşınmaz mal satanlar bu kapsama girer.
 • Taşınmaz mal alım ve satımı veya parselasyonu veya inşası ile uğraşanlar dışındaki yükümlülerin safi kazancı yukarıdaki gibi hesaplanır ve bu kazancın %30’u vergiden muaf olur. Bu muafiyet tenzil edildikten sonraki kazanç üzerinden %20 oranında vergi ödenir ve bu konudaki kesin vergiyi teşkil eder.

Alıcı Harçları

Tapu devir harcı: Oran
Limited Şirket %6
Mal satacak şahıs, şirketin %25 veya fazlasına sahipse

Şahıs – İlk defa

%1

%3

– Sonra %6
e. İndirilebilecek Giderler
Aşağıda belirtilen giderler dışında olup tamamen ve munhasıran safi kazancı sağlamak hususunda yapılan giderler kanıtlanmaları halinde hasılattan indirilebilir.

Salon araba masrafları – 1600 CC’ye kadar olan Salon Araba Giderlerinin %100’ü, diğer Salon Araba Giderlerinin en fazla %50’sini aşmayacak bir miktar indirilebilir.

Seyahat giderleri Devletin tespit ettiği günlük harcırah miktarı – İmalat ve/veya ihracat işletmeleri için en fazla 70 günlük.
– Sair işletmeler için 50 günlük.
Uçak bileti Sınırsız indirim
Reklam giderleri Yurtiçi sınırsız; yurtdışı gayr-i safi karın %10’unu aşamaz
Temsil ve ağırlama giderleri İmalat ve/veya ihracat işletmelerinde gayrisafi kârın %4’ü Sairişletmelerde gayri safi karın %2’sini aşamaz.
Yardım giderleri Safi kazancın %10’unu aşamaz
Sponsorluk anlaşmasından doğan giderler Sınırsız
f. Amortisman ve Yatırım İndirimleri
Amortisman % Yatırım İndirimi %
Endüstriyel, tarımsal ve turistik binalar 4 – 5 20
Endüstriyel olmayan ticari binalar 3.03 – 10 20
Alet Edevat 33.33 20
Döşeme, Demirbaş, Ekipmanlar 10 20
Cep Telefonu 25 20
Tıbbi Cihaz ve Aletler 20 – 10 20
Elektrik Cihazları 10 20
Bilgisayar Donanımları ve İşletim Sistemleri 25 20
Bilgisayar uygulama yazılımları 33.33 20
Motorlu araçlar
– Arabalar-Salon 15
– Van, Otobüs, Taksi, Kamyon, Kiralık Araçlar 25 20
Yatlar, Tekneler 5 20
Arsa
Maddi olmayan haklar 20

Not: Yukarıdaki oranlar bütün sabit kıymetleri kapsamaz.
2013 öncesi uygulanan oranlar, sabit kıymet amorti edilene kadar uygulanır.

Amortismana bağlı yeni veya ithal edilmiş ekonomik kıymetlerin işletme tarafından satın alınmış, imal veya inşa edilmiş ve ilk defa işletilmiş veya ilk defa kullanılmış olması halinde yatırım indirimi uygulanır.

Yatırım indirimi maliyeti ilgili yılın başındaki yıllık asgari ücretin 20 katından az olanlar için uygulanmaz.

 • Asgari Ücret-Aylık 2014 – 1,560 TL
 • Asgari Ücret-Aylık 2015 – 1,675 TL
 • Asgari Ücret-Aylık 2016 – 1,834 TL
 • Asgari Ücret-Aylık 2017 – 2,020 TL ( 1 Şubat 2017’den itibaren)
 • Asgari Ücret-Aylık 2018 – 2,260TL
 • Asgari Ücret-Aylık 2019- 3,400 TL ( 1 Ağustos 2019’dan itibaren)
 • Asgari Ücret-Aylık 2020- 3,820 TL ( 1 Şubat 2020’den itibaren)
 • Asgari Ücret-Aylık 2021- 4,970 TL ( 1 Eylül 2021’den itibaren)
 • Asgari Ücret-Aylık 2022- 7,000 TL ( 1 Ocak 2022’den itibaren)
 • Asgari Ücret-Aylık 2022- 9,885 TL ( 1 Temmuz 2022’den itibaren)
 • Asgari Ücret-Aylık 2023-13,563 TL (1 Ocak 2023’den itibaren)
 • Asgari Ücret-Aylık 2023-18,103 TL (1 Temmuz 2023’den itibaren)

Oranlar

 • Kurumlar vergisi yasaya göre saptanan kurum kazancı üzerinden, yabancı kurumlar dahil, %10 oranında hesaplanır.
 • KKTC’den dış ülkelere mal veya hizmet ihraç edenlerin bu ihracattan elde ettikleri hasılatların %20’si Kurumlar Vergisinden istisnadır. Ancak bu istisna miktarı ihracattan sağlanan safi kazancın %80’ine eşit miktarını aşamaz.
 • Yabancı memleketlerde elde edilerek KKTC’de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen benzeri vergiler KKTC’de tarh olunan vergiden indirilir. Ancak bu miktar yabancı memlekette elde edilen kazanca %10 oranının uygulanması ile bulunacak miktardan fazla olamaz.

Oranlar

 • Personel için bir önceki yılın brüt maaşın binde ikisi.
 • Şirketler için bir önceki yılın kurumlar vergisi matrahının binde ikisi.

Oranlar ve Açıklamalar
• Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik:

Ödenecek primlerin alt ve üst sınırları:
Aylık-Alt Sınır (TL) Aylık-Üst Sınır (TL)
Sosyal Sigorta 7,000 49,000
Sosyal Güvenlik 7,000 49,000

Memur ve İşçiler:
Yukarıda belirtilen kazanç sınırları içerisinde aşağıdaki oranlarda kesinti yapılır.

Sigortalıdan kesinti:
KKTC Çalışma İzinli Emekli
Sosyal Sigorta %9 %9 %8
Sosyal Güvenlik %9 %8.25 %8
İşveren katkısı:
Sosyal Sigorta %11 %11 %13
Sosyal Güvenlik %11 %10.25 %13

Yukarıda belirtilen işveren katkısı birinci tehlike sınıfındaki sigortalılar için olup her sınıf artışı için işveren katkısı %1/2 yükselmektedir.

İşveren durumunda olan veya bağımsız çalışanlar:
Bu durumdaki sigortalılar yaş durumlarına göre Bakanlar Kurulu’nun tespit ettiği aylık gelir basamaklarından tehlike sınıflarına göre üçer aylık dönemlerde sigorta primi öderler.

Sosyal güvenlik fonlarına yapılacak ödemeler vergi amaçları için aşağıdaki miktarları aşamaz.

 • İşveren ödemesinde brüt ücretin – %19
 • Hizmetli katkılarında brüt ücretin – %13
İhtiyat Sandığı:
Memur ve İşçiler: KKTC Çalışma İzinli
Aylık ödeneklerinden kesinti %4 %0
İşveren katkısı %4 %5

* İşverenler veya bağımsız çalışanlar İhtiyat Sandığına tabi değildirler.

a. Vergi ve Kesintilerin Ödenmesi

 • Kurumlar vergisi, biri Mayıs diğeri Ekim ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
 • Gelir vergisi, vergilendirme dönemini izleyen yılın Temmuz ve Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.
 • Stopaj vergisi kesintileri en geç ödemenin veya tahakkukun yapıldığı ayı izleyen ayın 15. gününe kadar ödenir.
 • Sosyal Sigorta kesintileri ve katkıları kesildikleri ayı izleyen ayın 20’sine kadar, İhtiyat Sandığı ise ayın sonuna kadar ödenir.
 • Geciken vergi için ilk ay %3 sonraki aylar için %1.2 gecikme zammı ödenir.
 • Geciken Sosyal Sigorta kesintileri için ilk ay %3, sonraki aylar için %1.5 gecikme zammı ödenir.
 • Geciken İhtiyat Sandığı primleri için ilk ay %1 ve sonraki aylar için de %1 gecikme zammı ödenir.
 • Belediye Vergisi ilgili yılı izleyen yılın 10.ayının son günü ödenir.

 

  b. Beyanname Tarihleri

 • Kişisel Vergi beyannamesi (VD1) izleyen yılın Nisan ayı.
 • Kurumlar Vergisi beyannamesi (VD2) izleyen yılın Nisan ayı.
 • Yıllık maaş bordrosu beyannamesi (VD4) izleyen yılın Şubat ayı.

Pul Vergileri

 • Başka şekilde vergiye bağlı olmayan ve belli bir para tutarını – Pulun Değeri
  • – koşula bağlayan sözleşmelerde
  • ilk 48,300,000 TL’ye kadar – %0.5
  • 48,300,000 TL ve üzeri – %0.1
  • -koşula bağlamayan sözleşmelerde – 91 TL
  • Sermaye tesciline – %0.5
  • Kuruluşta ana sözleşme ve tüzüğün her biri 360 TL
  • Fatura, makbuz gibi evraklara (>98 TL) – 40 Krş.
  • Bilanço, Kar/Zarar – 91 TL
  • Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu – 38,70 TL
 • Pul vergileri bir ay içinde ödenir. Bir aydan sonra ve altı ay içerisinde ödenmeyenler bir misli artış ile ödenir. Altı aydan sonra iki misli artış ile beraber ödenir.

a. Oranlar

Standart Oran %16
Diğer Oranlar %0 (genellikle temel gıda maddeleri)
%5 (genellikle yiyecek, ilaç, gazete, turizm ve eğitim hizmetleri)
%10 (genellikle akaryakıt, gaz, konfeksiyon, inşaatmalzemeleri, lokanta ve müteahhitlik hizmetleri)
%20 (genellikle tütün mamülleri, alkollü içecekler,mücevherat ve GSM hizmetleri)

Bütün mal ve hizmetlerin oranlarını görmek için tıklayın.

b. Beyanname Tarihleri ve Açıklamalar

 • Tüm KDV mükellefleri aylık beyan verir. Kurumlar ertesi ayın 20’sine, gerçek kişiler ise 25’ine kadar KDV’yi öder.
 • İndirimler neticesi net alacak olan KDV’nin iadesi yapılmaz, ileriki dönemlere devreder.
 • Bazı harcamalardaki yüklenilen KDV indirilemez. (Salon araç alımlarındaki, indirilemeyen giderlerdeki gibi.) Amortismana tabi kıymetlerdeki KDV üç eşit yıllık taksitlerle indirilir.
 • Yıllık rapor – 20 TL
 • Onay belgeleri – 6 TL
 • Tescil belgesi sureti – 12 TL
 • Ana sözleşme ve tüzük onayı – 12 TL
 • Artı her sayfa için – 1 TL
 • İsim yoklaması – 15 TL
 • MŞ 1,2,3 ve dosyalanan diğer belgeler – 30 TL
 • Kuruluşta ana sözleşme ve tüzüğün her biri – 200 TL
 • Kollektif-komandit tescili – 125 TL
 • Ticari ünvan tescili – 108 TL