Her türlü taşınmaz mal (döşeli olarak veya tesisat ve demirbaş ile birlikte kiraya verilenler dahil) kiralama ve kullanma bedeli karşılığı
avans olarak alınanlar dahil tahakkuk eden brüt gelirin; Türk lirası cinsinden para birimi olanlar için %8 (yüzde sekiz)’i, yabancı para
birimi (döviz) cinsinden olanlar için ise %13 (yüzde on üç)’ü mal ve hakların sahipleri veya temsilcileri tarafından, Gelir ve Vergi
Dairesine ödenir. Bu kararname 1 Eylül 2020’den itibaren yürürlüğe girer.

İncelemek için tıklayınız.